องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของสหกณ์การเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  
  เป้าหมาย สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดมุกดาหาร 10 แห่ง  
  แหล่งความรู้ กลุ่มงานวิชาการ นิคมสหกรณ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ คณะทำงานKM สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พัฒน์ โภคสวัสดิ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1932568725.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)