องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การส่งเสริมธรรมาภิบาลในสหกรณ์ภาคออมทรัพย์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  
  เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  แหล่งความรู้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางกาญจนา วิจารณรงค์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พยอม สวัสดี  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5355426520.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 1.00 Based on 1 rating)