องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การแนะนำและส่งเสริมสหกรณ์ผสมปุ๋ยใช้เอง  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  
  เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  แหล่งความรู้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายอรุณ ขอคำ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พยอม สวัสดี  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4887936062.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)