องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ ขบวนการผลักดันเข้าสู่แปลงใหญ่อ้อย  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย  
  เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  
  แหล่งความรู้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายบรรเจิด ทองใบ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พยอม สวัสดี  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4451928337.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)