องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การบังคับใช้กฎหมาย  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติในการออกคำสั่งและการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งตามมาตรา 22(1) (2) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย  
  เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครอง และผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์สามารถพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง และพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามาตรา 22(1) (2)  
  แหล่งความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมอง  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มกฎหมาย สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ลักขณา ถาวรเศรษฐ์วัฒน์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0071023790.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)