องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การบังคับใช้กฎหมาย  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติในการใช้อำนาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย  
  เป้าหมาย รองนายทะเบียนสหกรณ์สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นไปในแนวทางเดียวกั  
  แหล่งความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมสมอง  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มตรวจการสหกรณ์ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ลักขณา ถาวรเศรษฐ์วัฒน์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5183392601.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)