องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ำนมโค  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
  เป้าหมาย 1.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ำนมโค ให้แก่ บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้อง 2.เพื่อเป็  
  แหล่งความรู้ เอกสาร และตัวบุคคล  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์โคนมและโคเนื้อ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) มณีรัตน์ สิงหรา ณ อยุธยา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2067076218.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 2 rating)