องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ คณะทำงานจัดการความรู้ KM ศูนย์ฯ 13  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สกุลรักษ์ ฉิมกรด  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9445675961.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)