องค์ความรู้ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม  
  หมวดความรู้ เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ คู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom Cloud Meeting (สำหรับ Admin)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ น.ส. สุมาลี คำมุลคร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล)  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7213230723.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 3 rating)