องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การเขียนข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์อย่างง่าย  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
  เป้าหมาย ผู้สนใจหรือผู้ได้รับมอบหมายงานด้านประชาสั้มพันธ์  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุกัญญา เผ้าวงศ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6406730321.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)