องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์และนำไปใช้  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ กระบวนการรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองแผนงาน  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ลลิดา กลิ่นสุคนธ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_3319440540.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.40 Based on 5 rating)