องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการวิเคราะห์คำขอกู้เงิน กพส. แผนธุรกิจระยะสั้น (จัดหา/รวบรวม/สินเชื่อ)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์  
  เป้าหมาย ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาสหกรณ์  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กลุ่มวิเคระาห์กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ยินดี แก้วช่วย  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0583017687.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)