องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนอื่นๆ ของสถาบันเกษตรกร (ยกเว้นกองทุนพัฒนาหสกรณ์)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์  
  เป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนอื่นๆ  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กลุ่มวิเคราะห์เงินทุนอื่น  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ยินดี แก้วช่วย  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6618889707.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)