องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การตรวจการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การกำกับ ดูแล และคุ้มครองระบบสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  
  เป้าหมาย ผู้ตรวจการสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  
  แหล่งความรู้ คู่มือการตรวจการสหกรณ์และองค์ความรู้จากผู้เข้าร่วมประชุม KM  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มตรวจการสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สมดุลย์ ศงสนันทน์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7833355092.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.78 Based on 18 rating)