องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ เทคนิคและกระบวนการเบิก-จ่ายเงินระบบ GFMIS และKTB Corproate online  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี  
  เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวจันทิมา เกศเมตตา  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ชุติมา เหล่าคำ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7409973241.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)