องค์ความรู้ งานบริหารงานบุคคล  
  หมวดความรู้ การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ เทคนิคการเล่าเรื่องให้จับจิตจับใจ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี  
  เป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานด้านการเป็นวิทยากร หรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมนำไปใช้ในการพูดต่อที่ชุมชน  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางสาวกุลยา ทองเพชร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ชุติมา เหล่าคำ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9263213714.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)