องค์ความรู้ งานบริหารงานบุคคล  
  หมวดความรู้ การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การสร้างช่องทางการเข้าถึงสื่อในยุค 4.0 ด้วย QR CODE  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี  
  เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นายณัฏฐ์นันท์ หุ่นสุวรรณ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ชุติมา เหล่าคำ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2852219289.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)