องค์ความรู้ กำกับดูแล  
  หมวดความรู้ การบังคับใช้กฎหมาย  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ กระบวนการและระยะเวลาในการร้องขอให้สหกรณ์ล้มละลาย  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) เสาวลักษณ์ สังสะโอภาส  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5101806521.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)