องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
  เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์เข้าไปมีบทบาทในการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตร และ2. เพื่อใช้เป็นคู่มือหรือแนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ใน  
  แหล่งความรู้ เอกสาร และตัวบุคคล  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์การเกษตร 1  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) มณีรัตน์ สิงหรา ณ อยุธยา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4946281711.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)