องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การให้ความรู้เกี่ยวกับการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (Marine Catch Purchasing Document : MCPD) เพื่อตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าประมงในรูปแบบสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร  
  เป้าหมาย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ (MCPD)และเพื่อเป็นแนวทางให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการนำไ  
  แหล่งความรู้ เอกสาร  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มพัฒนาสหกรณ์ประมงและปศุสัตว์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) มณีรัตน์ สิงหรา ณ อยุธยา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9284486598.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)