องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการส่งเสริมการประชุมกลุ่มสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรปะนาเระ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี  
  เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป สหกรณ์การเกษตร และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี (นายธนวัฒน์ ศิริสุวรรณ)  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อัสลีนา ระเด่นอาหมัด  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2894279796.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)