องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร กรป.กลางมะปรางมันปัตตานี จำกัด  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี  
  เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป สหกรณ์การเกษตร และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี (ว่าที่ร้อยตรีหญิงปาลฎา บุญสุริยวงศ์)  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อัสลีนา ระเด่นอาหมัด  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5934405708.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)