องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางในการส่งเสริมให้สหกรณ์ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  
  เป้าหมาย สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  
  แหล่งความรู้ เวปไซด์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สนง.สหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) นัทธมนต์ นันป้อ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9286081954.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.91 Based on 23 rating)