องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรกล  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ โรงสีข้าว ปัญหาที่เกิดในกระบวนการสีข้าวสาเหตุและแก้ไข  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อัคคพล ปัญจมะวัต  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2564406386.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)