องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดทำแนวทางการพิจารณาสินเชื่อสำหรับการให้กู้ระหว่างสหกรณ์ร่วมกับการใช้เครื่อง Credit Scoring  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  
  เป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) นรันภร วินิตนนท์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_3571330913.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)