องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การจัดการความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2563  
  หัวข้อองค์ความรู้ การแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์  
  เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์/สหกรณ์ภาคการเกษตร  
  แหล่งความรู้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางจิรานุช เชื่อไพบูลย์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ประคอง บุษบง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_3045159913.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 3.60 Based on 5 rating)