องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2520  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดการองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานรับและนำส่งเงิน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางกัญญาพัชญ์ ปินใจ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พัสจณี สมเกื้อ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9188371731.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 1.00 Based on 1 rating)