องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้ กลุ่มเกษตรกรทำไร่นากลาง  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 7 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) มณีรัตน์ สิงหรา ณ อยุธยา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_3426904739.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.00 Based on 3 rating)