องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  
  เป้าหมาย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์  
  แหล่งความรู้ นายพีระเดช เดชศราเดโช  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ทีมงานในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ (KM Team) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ธวัตร์ กุ้งทุ่ม  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9460266610.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)