องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การประชุมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  
  เป้าหมาย การสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกมาร่วมประชุมกลุ่มเพิ่มมากขึ้น  
  แหล่งความรู้ คู่มือการประชุมกลุ่มและองค์ความรู้จากผู้เข้าร่วมประชุม KM  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1-6  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สมดุลย์ ศงสนันทน์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2684308049.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.93 Based on 15 rating)