องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ๒  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ศิริรัตน์ หมวดปัชชา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2972253236.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.78 Based on 9 rating)