องค์ความรู้ งานบริหารงานบุคคล  
  หมวดความรู้ การบริหารงานบุคคล  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ (Pensions’ Electronic Filing : e-filing)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่  
  เป้าหมาย เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน และผู้ที่สนใจนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการดำเนินงานต่อไป  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ปมินตา สมณะ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ปมินตา สมณะ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6219296280.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)