องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2557  
  หัวข้อองค์ความรู้ สหกรณ์เครือข่ายศูนย์กระจายสินค้า  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  เป้าหมาย เป็นแนวทางในการประเมินความพร้อมขององค์กร  
  แหล่งความรู้ เอกสารการจัดการความรู้ปี 2558  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อุไร ช่วยขาว  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1609021521.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 5 rating)