องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์  
  ปี 2654  
  หัวข้อองค์ความรู้ การจัดทำรายงานประจำปีเรื่องการเปิดเผยผลประโยชน์และค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการผู้มีอำนาจในการจัดการและที่ปรึกษาของสหกรณ์ (เฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) รุจี อักนิษฐธีรพันธ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_6994973509.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)