องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ โครงการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (โครงการพิเศษ) ให้แก่สหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวง  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กองประสานงานโครงการพระราชดำริ  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุภาวดี ศรีกันยา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_4481282220.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.71 Based on 21 rating)