องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2559  
  หัวข้อองค์ความรู้ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรสหกรณ์ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษอำเภอซำสูง จำกัด  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  
  เป้าหมาย การสร้างเครือข่ายด้านการตลาด  
  แหล่งความรู้ คู่มือการเชื่อมโยงเครือข่าย  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สมดุลย์ ศงสนันทน์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5166485805.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.78 Based on 18 rating)