องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ การเขียน Marketing Content เพื่อการประชาสัมพันธ์ธุรกิจของสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 8 จังหวัดขอนแก่น  
  เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์เห็นความสำคัญของสื่อโซเชียลมีเดีย เพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์สหกรณ์ และเป็นช่องทางสื่อสารระหว่างสมาชิกและสหกรณ์ที  
  แหล่งความรู้ อบรม Online เรื่องเทคนิคการยิงแอดในสื่อโซเชียล และสืบค้นจาก internet  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางนันทน์หทัยภัส ศงสนันทน์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) นภาพร ศงสนันทน์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_3375018570.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.85 Based on 13 rating)