องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ ขั้นตอน/กระบวนงานกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร กร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) พนัชกร รักไทยวัฒนา  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1992491674.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)