องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ยงในสหกรณ์ออมทรัพย์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สิริรัตน์ ยิ่งยง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2543839915.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 3 rating)