องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ กฏกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก  
  เป้าหมาย สหกรณ์นอกภาคการเกษตร  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 พิษณุโลก  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ณัฐนนท์ คุณยศยิ่ง  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0976267449.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.40 Based on 5 rating)