องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การเผยแพร่ความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ เทคนิคการเขียนข่าว/บทความ และประเด็นที่ควรเป็นข่าว  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุกัญญา เผ้าวงศ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9925226740.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 4.67 Based on 3 rating)