องค์ความรู้ งานบริหารงานบุคคล  
  หมวดความรู้ การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ คู่มือในการจัดโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” รุ่นที่ 16 ผ่านระบบสื่อสารทางไกล (ระบบ Zoom)  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
  เป้าหมาย พัฒนางานด้านการอบรม  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มพัฒนาบุคลากร  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ณัชชา แสงอรุณ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7599759196.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 2 rating)