องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ การบริหารโครงการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่  
  เป้าหมาย บุคคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ และบุคลากรทั่วไป  
  แหล่งความรู้ บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จ. เชียงใหม่  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุดคนึง อินทะนนท์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5610331678.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating Based on 0 rating)