องค์ความรู้ เทคโนโลยี IT และนวัตกรรม  
  หมวดความรู้ เทคโนโลยี IT และการสื่อสาร  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ การปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  
  เป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์และบุคคลทั่วไป  
  แหล่งความรู้ บุคลากร กพง. และ Internet  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) นรันภร วินิตนนท์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_0349796986.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 3 rating)