องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์บริการ  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์เคหสถาน ประจำปีงบประมาณ 2564  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  
  เป้าหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) ณัฐพร สังข์สุวรรณ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_9917632238.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 2.00 Based on 2 rating)