องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การติดตามและประเมินผล  
  ปี 2564  
  หัวข้อองค์ความรู้ การพัฒนาเครื่องมือในการติดตามผลและรายงานผลการปฏิบัติงาน/โครงการ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองแผนงาน  
  เป้าหมาย บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  แหล่งความรู้ ระบบการติดตามและประเมินผล​ สำนักงบประมาณ  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มติดตามและประเมินผล  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) นพวรรณ มาทวี  
       
  ไฟล์ PDF pdf_2158170667.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 4 rating)