องค์ความรู้ งานส่งเสริมและพัฒนา  
  หมวดความรู้ งานส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์  
  ปี 2565  
  หัวข้อองค์ความรู้ แนวทางการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการส่งเสริมสหกรณ์  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี  
  เป้าหมาย ประชาชนทั่วไป สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์  
  แหล่งความรู้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ นางอัสลีนา ระเด่นอาหมัด  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) อัสลีนา ระเด่นอาหมัด  
       
  ไฟล์ PDF pdf_7994475313.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 3 rating)