องค์ความรู้ งานเผยแพร่ความรู้  
  หมวดความรู้ การสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการสหกรณ์  
  ปี 2558  
  หัวข้อองค์ความรู้ การบริหารงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์สู่แหล่งเรียนรู้อย่างยงั่ ยืน  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  เป้าหมาย  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) จารุนีย์ สงอุปการ  
       
  ไฟล์ PDF pdf_5456111585.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)