องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การติดตามและประเมินผล  
  ปี 2565  
  หัวข้อองค์ความรู้ เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนลูกหนี้ของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยใช้โปรแกรม Excel  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์  
  เป้าหมาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน และใช้เป็นแนวทางตรวจสอบข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Excel  
  แหล่งความรู้  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ กลุ่มพัฒนาระบบการแก้ไขปัญหาหนี้  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สุภาพร จิตรรักษ์  
       
  ไฟล์ PDF pdf_3435106674.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)