องค์ความรู้ การบริหารจัดการสำนักงาน  
  หมวดความรู้ การเงินการคลัง  
  ปี 2565  
  หัวข้อองค์ความรู้ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมในประเทศ  
  หน่วยงานที่บันทึกองค์ความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  เป้าหมาย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ  
  แหล่งความรู้ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
  ชื่อเจ้าขององค์ความรู้ ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  ผู้บันทึก (ชื่อ-นามสกุล) สมโชค ศรีชู  
       
  ไฟล์ PDF pdf_1096198361.pdf  
  ไฟล์ VIDEO (Max. 8 MB)  
  หมายเหตุ  
  โหวต
(Average Rating 5.00 Based on 1 rating)